Νόμοι 3429/2005 Αρθρο 10

Αρθρο 10. Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1. ....................

2. ....................

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:
α) εξειδικεύεται για κάθε δημόσια επιχείρηση η οικονομική πολιτική σε πολιτική στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, η εισοδηματική, η τιμολογιακή, η επενδυτική, η δανειοληπτική πολιτική, η πολιτική κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, επιχορηγήσεων, θεσμικού εκσυγχρονισμού, λειτουργικής αναδιάρθρωσης ή άλλη και εγκρίνονται για κάθε δημόσια επιχείρηση, οι επιχορηγήσεις, τα όρια δανεισμού, οι θέσεις των διοικήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ιδίως δε όσον αφορά στη μισθολογική πολιτική και όποιες άλλες ενέργειες, διαδικασίες, συμβάσεις ή ρυθμίσεις αναφέρονται στον παρόντα νόμο ότι τελούν υπό την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
β) ορίζονται οι ενέργειες που είναι απαραίτητες, τα θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για κάθε δημόσια επιχείρηση,
γ) ελέγχεται η εφαρμογή και η υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής εκ μέρους κάθε δημόσιας επιχείρησης,
δ) διαμορφώνεται η πολιτική προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου) από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με αντικείμενο την παροχή έγκρισης για την πρόσληψη, κατά τις κείμενες διατάξεις, προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμμετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Up
Close
Close
Κλείσιμο