Νόμοι 3419/2005 Αρθρο 9 Παράγραφος 4

Αρθρο 9. Διόρθωση – Μεταβολή των καταχωρήσεων

4. Αν επέλθει μεταβολή στο κύριο αντικείμενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας της υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που καθίσταται αρμόδια, το Φάκελο του υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν τηρείται ηλεκτρονικά.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διόρθωση – Μεταβολή των καταχωρήσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο