Νόμοι 3419/2005 Αρθρο 30 Παράγραφος 5

Αρθρο 30. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

5. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2006. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, διατηρούνται και παραμένουν αρμόδιες για τις εκλογές που θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε. που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά τις εκλογές των Επιμελητηρίων ως ανωτέρω, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που λειτουργεί μέχρι της διεξαγωγής των εκλογών αυτών, παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο
Οι εκλογές που θα διεξαχθούν κατά τα προηγούμενα εδάφια θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο