Νόμοι 3419/2005 Αρθρο 30

Αρθρο 30. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Α. 1. Με την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και από το χρόνο που αυτό καταστεί προσβάσιμο σύμφωνα με το άρθρο 18, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών, Μητρώα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Κεντρικό, στα ειδικά και στα νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών και στα Μητρώα Επωνυμιών και Μελών του οικείου Επιμελητηρίου.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, ως έγγραφο νοείται και το έγγραφο που παράγεται με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλον τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.
Β. 1. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων και των κανονισμών, που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Αν, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λειτουργούν αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα.

3. Ο διαχωρισμός ή η συνένωση Τμημάτων, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, γίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής διαδικασίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η καταβολή των ποσών που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και ο χρόνος καταβολής και οι δόσεις των ανωτέρω ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2006. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, διατηρούνται και παραμένουν αρμόδιες για τις εκλογές που θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε. που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά τις εκλογές των Επιμελητηρίων ως ανωτέρω, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που λειτουργεί μέχρι της διεξαγωγής των εκλογών αυτών, παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο
Οι εκλογές που θα διεξαχθούν κατά τα προηγούμενα εδάφια θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο