Νόμοι 3419/2005 Αρθρο 1 Παράγραφος 2

Αρθρο 1. Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης

2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται προαιρετικά:
α. οι κοινοπραξίες,
β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,
γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης
Up
Close
Close
Κλείσιμο