Νόμοι 3296/2004 Αρθρο 9 Παράγραφος 7

Αρθρο 9. Δαπάνες επιχειρήσεων

7.Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης είτε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο συντελεστή μεταξύ κατώτερου και ανώτερου και με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που επιλέγεται θα χρησιμοποιείται σταθερά μέχρι την πλήρη απόσβεση των πιο πάνω παγίων στοιχείων.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Δαπάνες επιχειρήσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο