Νόμοι 3296/2004 Αρθρο 9 Παράγραφος 6

Αρθρο 9. Δαπάνες επιχειρήσεων

6.Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Δαπάνες επιχειρήσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο