Νόμοι 3213/2003 Αρθρο 3 Παράγραφος 1

Αρθρο 3. Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

1. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' και ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,
αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτωσεις στ' έως και ια', ιγ' έως και κδ', κζ', λδ' έως και λι', μα', μβ', μστ', μη' και μθ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, στη Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω προσώπων εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα στοιχεία γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του ν. 3691/2008 (Α' 166), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α' 49). Ειδικά για τα πρόσωπα της περίπτωσης μθ', τυχόν ειδικές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.
β) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις κστ', κθ', λ' έως και λγ', μ', μγ' έως και με' και μζ' στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις κε' και κη' στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας Εισαγγελικό Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την οικεία υπηρεσία, καθώς και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις δηλώσεις που αφορούν στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
δ) ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
Up
Close
Close
Κλείσιμο