Νόμοι 3190/1955 Αρθρο 22 Παράγραφος 3

Αρθρο 22. Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ. ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/ 1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο