Νόμοι 3148/2003 Αρθρο 8 Παράγραφος 1

Αρθρο 8. Πόροι - Κατανομή αυτών - Αμοιβές

1. Οι πόροι της Ε.Λ.Τ.Ε. προέρχονται από εισφορά ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών. Αν από την οικονομική διαχείριση της Ε.Λ.Τ.Ε. στο τέλος κάθε τριετίας προκύπτει οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, διατίθεται έως το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του οικονομικού αυτού αποτελέσματος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πόροι - Κατανομή αυτών - Αμοιβές
Up
Close
Close
Κλείσιμο