Νόμοι 3091/2002 Αρθρο 5 Παράγραφος 3

Αρθρο 5. Φορολογία επιχειρήσεων, έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

3. Τα δύο πρώτα και το τελευταίο εδάφια της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:
«γγ) Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Οι διατάξεις των έξι τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογία επιχειρήσεων, έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
Up
Close
Close
Κλείσιμο