Νόμοι 2972/2001 Αρθρο 4

Αρθρο 4. Αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Υποβολή Α.Π.Δ.

1. Αρμόδιο υποκατάστημα ή παράρτημα Ι.Κ.Α. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

2. Για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, αρμόδιο για την απογραφή του εργοδότη και την υποβο­λή της Α.Π.Δ. είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή όπου εκτελείται το έργο.
 Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται, με ανάθεση ή εργολαβία, και με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες της μιας ασφαλιστικές περιοχές αρμόδιο είναι το υποκατάστημα ή το παράρτημα στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου.
 Για δημόσια έργα, που εκτελούνται με αυτεπιστασία, αρμόδιο είναι το υποκατάστημα ή παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία που εκτελεί το έργο.

3. Ο διευθυντής του υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. του τόπου απασχόλησης είναι αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλόμενων εισφορών, πρόσθετων τελών, προστίμων και προσαυξήσεων, τη βεβαίωση των οφειλών, την αμφισβήτηση αυτών από τον έχοντα έννομο συμφέρον, καθώς και γενικό των αντικειμένων της καθ' ύλη αρμοδιότητάς του.
 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ανατίθενται οι αρμοδιότητες αυτές ως αρμοδιότητα κατά τόπο στο υποκατάστημα Ι.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη για τις επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε περισσότερες από μία ασφαλιστικές περιοχές και για τις επιχειρήσεις που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε ασφαλιστική περιοχή άλλη από αυτήν στην οποία έχουν εγκατεστημένη την έδρα τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 εφαρμόζονται για έργα που απογράφονται από την έναρξη εφαρμογής της Α.Π.Δ. και εφεξής.

5. Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
 α) στοιχεία και αριθμό μητρώου του εργοδότη ή του έργου,
 β) έτος και μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται,
 γ) ποσά στον πίνακα των συνόλων και
 δ) στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, απασχόλησης και αμοιβής του ασφαλισμένου.

6. Αν διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στα στοιχεία της Α.Π.Δ. που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ενημερώνεται ο εργοδότης και καλείται για την ορθή επανυποβολή της Α.Π.Δ..
 Για διάστημα δώδεκα μηνών από την έναρξη εφαρμογής της Α.Π.Δ. χορηγείται για την ορθή επανυποβολή της, προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που θα ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3.
 Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας η Α.Π.Δ. θεωρείται ως εκπρόθεσμη ή ως μη υποβληθείσα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7.

7. Εάν διαπιστώνονται σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία της Α.Π.Δ. ενημερώνεται ο εργοδότης για τα λάθη που εμποδίζουν τη διεκπεραίωσή της και καλείται για την ορθή επανυποβολή της εντός τακτής προθεσμίας.
 Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας η Α.Π.Δ. θεωρείται ανακριβής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7.
 Η διαδικασία της επεξεργασίας των στοιχείων της Α.Π.Δ. και η προθεσμία για την ορθή επανυποβολή της καθορίζονται με τον Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 1.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Υποβολή Α.Π.Δ.
Up
Close
Close
Κλείσιμο