Νόμοι 2969/2001 Αρθρο 5

Αρθρο 5. Διάκριση οινοπνευματοποιών, ποτοποιών και λοιπών επιτηδευματιών - Κατεργαζόμενες πρώτες ύλες

Οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την παραγωγή, ή τη μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών διακρίνονται ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν και τα προϊόντα που παράγουν, ως ακολούθως:
α) Σε οινοπνευματοποιούς Α' Κατηγορίας.
β) Σε οινοπνευματοποιούς Β' Κατηγορίας.
γ) Σε αποσταγματοποιούς.
δ) Σε ποτοποιούς.
ε) Σε μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).
στ) Σε επιτηδευματίες παραγωγούς βιοαιθανόλης.
ζ) Σε λοιπούς επιτηδευματίες που παράγουν αιθυλική αλκοόλη είτε συνθετική είτε μη γεωργικής προέλευσης, καθώς και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3.
1. Οινοπνευματοποιοί Α' Κατηγορίας χαρακτηρίζονται αυτοί που εργάζονται με απλούς άμβικες, δηλαδή αυτούς που αποτελούνται από λέβητα, κάλυμμα, τόξο ή αυλό και ψυγείο χωρίς να έχουν προθερμαντήρα, επιστρεπτικό μηχάνημα ή άλλα εξαρτήματα, χωρητικότητας πάνω από 200 λίτρα και παράγουν σούμα χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη σταφίδα, στέμφυλα σταφυλιών, οίνους και υπολείμματα της οινοποιίας. Επιτρέπεται στους εν λόγω επιτηδευματίες η χρησιμοποίηση και τελειότερων μηχανημάτων που αποτελούνται από τα εξής μέρη: α) λέβητα, β) στήλη συμπύκνωσης με ψυκτική συσκευή, γ) τόξο ή αυλό και δ) ψυγείο.
Οινοπνευματοποιοί Α' Κατηγορίας θεωρούνται επίσης και οι εξής επιτηδευματίες:
α) Οι νεφτοποιοί που κατεργάζονται υπολείμματα ρητινίτη οίνου και αναγκαστικά παράγουν ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη. Οι νεφτοποιοί δικαιούνται να κατεργάζονται μόνο υπολείμματα ρητινίτη οίνου και όχι άλλες ύλες από τις οποίες μπορεί να παραχθεί αιθυλική αλκοόλη. Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται από τους νεφτοποιούς χρησιμοποιείται για παρασκευή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Για να καταστεί κατάλληλη για το σκοπό αυτόν επιτρέπεται να επαναποστάζεται από τους νεφτοποιούς για ενίσχυση του βαθμού της. Η ακατέργαστη αυτή αιθυλική αλκοόλη μπορεί να διατεθεί σε οινοπνευματοποιούς Β' Κατηγορίας για ανακαθαρισμό, να εξαχθεί σε τρίτη χώρα ή να αποσταλεί σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Οι αρωματοποιοί που χρησιμοποιούν άμβικες χωρητικότητας άνω των 40 λίτρων και που κατεργάζονται άνθη, φύλλα, ή γενικώς φυτικές αρωματικές ύλες για παραγωγή αιθερίων ελαίων ή αρωματικών υδάτων και αποσταγμάτων. Οι αρωματοποιοί αυτοί υποχρεούνται πριν από την έναρξη της λειτουργίας του άμβικα να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο Τελωνείο τη χορήγηση άδειας. Μετά το πέρας της απόσταξης, για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, ο άμβικας σφραγίζεται.
γ) Τα βιομηχανικά εργοστάσια και βιοτεχνίες τα οποία χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, αν χρησιμοποιούν αποστακτικά μηχανήματα οποιουδήποτε είδους.
2. Οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας χαρακτηρίζονται αυτοί που παράγουν καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης από σταφίδα, σταφύλια, στέμφυλα, οίνους, ακατέργαστη αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέλασσα, σύκα και γενικά από την κατεργασία γεωργικών ζαχαρούχων ή αμυλούχων πρώτων υλών ή και αλκοολούχων υγρών που προέρχονται από τις παραπάνω πρώτες ύλες, με τη χρησιμοποίηση μηχανημάτων συνεχούς απόσταξης ή με ανακαθαρτήρες (διυλιστήρια) και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν και στήλες ως βοηθητικά μηχανήματα των ανακαθαρτήρων, ή με ώσμωση. Οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας θεωρούνται επίσης και αυτοί που χρησιμοποιούν μόνο στήλες ή αποστακτικά μηχανήματα τελειότερα από τους άμβικες των οινοπνευματοποιών Α' Κατηγορίας και οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πρώτες ύλες, παράγουν ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή σούμα ή προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης, που προορίζονται είτε να υποβληθούν σε ανακαθαρισμό, είτε να εξαχθούν σε τρίτη χώρα, είτε να αποσταλούν σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε να διατεθούν στο εσωτερικό ύστερα από μετουσίωση. Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ποτών. Με τους Οινοπνευματοποιούς Β' κατηγορίας εξομοιώνονται και οι επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη, έχοντας με αυτούς ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα.
3. Αποσταγματοποιοί χαρακτηρίζονται αυτοί που παράγουν αποστάγματα οίνων, στεμφύλων σταφυλιών, ξερής μαύρης κορινθιακής σταφίδας, φρούτων και γενικώς γεωργικών προϊόντων, καθώς και ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, προϊόντα απόσταξης και σούμα με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων αποστακτικών μηχανημάτων. Ως μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αποστάγματος θεωρούνται τα αποστακτικά μηχανήματα που θερμαίνονται με γυμνή φλόγα ή με ατμό και είναι εφοδιασμένα με προθερμαντήρα, με συμπυκνωτική στήλη και με επιστρεπτικό σωλήνα. Για παραγωγή αποστάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν και απλοί άμβικες. Αποσταγματοποιοί θεωρούνται επίσης και αυτοί που παράγουν προϊόντα απόσταξης με αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με διαβροχή σπόρων ή καρπών και απόσταξη.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζονται:
α) οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των αποσταγματοποιείων για την παραγωγή κάθε κατηγορίας αποστάγματος,
β) οι κατηγορίες των αποσταγμάτων, οι προδιαγραφές τους και οι όροι παραγωγής και διάθεσής τους και
γ) οι όροι και η διαδικασία αναγνώρισης παραδοσιακών ονομασιών και γεωγραφικών επωνυμιών των αποσταγμάτων, καθώς και η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αυθεντικότητας και παλαιότητας αυτών.
4. Ποτοποιοί χαρακτηρίζονται όσοι παρασκευάζουν αλκοολούχα ποτά με τη χρησιμοποίηση ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης ή αποστάγματος οίνου ή αποσταγμάτων που έχουν παρασκευαστεί από τις παρακάτω πρώτες ύλες: στέμφυλα σταφυλών, σταφύλια, ξερή μαύρη κορινθιακή σταφίδα, καρπούς, οπώρες, στέμφυλα οπωρών και σιρόπι χυμού ή μέλασσα ζαχαροκάλαμων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζονται:
α) οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εργοστασίων παραγωγής αλκοολούχων ποτών (ποτοποιεία),
β) η κατηγορία και το είδος του κάθε αλκοολούχου ποτού,
γ) οι όροι που πρέπει να πληρούν τα αλκοολούχα ποτά για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση,
δ) οι όροι υγιεινής των ποτοποιείων και οι όροι υγιεινής κατά τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους,
ε) η διαδικασία ελέγχου των ποτοποιείων και των προϊόντων τους, κατά την παραγωγή και διάθεσή τους στην κατανάλωση, ως και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής για την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας και
στ) οι όροι και οι διαδικασίες αναγνώρισης παραδοσιακών ονομασιών και γεωγραφικών επωνυμιών των ποτών, καθώς και η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αυθεντικότητας και παλαιότητας αυτών.
Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνησιότητας και ηλικίας της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους.
5. Μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) χαρακτηρίζονται οι αμπελοκαλλιεργητές ή οι παραγωγοί άλλων επιτρεπόμενων υλών, που εργάζονται με απλούς άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις.
6.α) Παραγωγοί βιοαιθανόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες, οι οποίοι έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι βιομάζα, παράγουν βιοαιθανόλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002.
β) Παραγωγοί αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι βιομάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002, εκτός από τις γεωργικές πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., με χρήση βιολογικών μεθόδων, παράγουν αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης.
7. Παραγωγοί συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι συνήθως είτε προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας είτε συνθετικό αέριο, με χρήση αποκλειστικά και μόνο χημικών μεθόδων, παράγουν συνθετική αιθυλική αλκοόλη.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διάκριση οινοπνευματοποιών, ποτοποιών και λοιπών επιτηδευματιών - Κατεργαζόμενες πρώτες ύλες
Up
Close
Close
Κλείσιμο