Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 88 Παράγραφος 1

Αρθρο 88. Περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών

1.Στη δήλωση αναγράφονται λεπτομερώς εκτός των άλλων αναγκαίων για τον καθορισμό του φόρου λεπτομερειών και τα ακόλουθα:
α) η αιτία τής μεταβίβασης,
β) πλήρη τα στοιχεία αυτών που δηλώνουν,
γ) α αντικείμενα της δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 67,
δ) οι δωρεές, γονικές παροχές και προίκες που συνυπολογίζονται,
ε) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών
Up
Close
Close
Κλείσιμο