Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 29 Παράγραφος 5

Αρθρο 29. Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες

5. Η αιτία θανάτου κτήση χρηματικών ποσών από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%). Η αιτία θανάτου κτήση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα αυτά υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες
Up
Close
Close
Κλείσιμο