Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 39

Αρθρο 39.

1. Οι ελεύθερες ζώνες και οι ελεύθερες αποθήκες αποτελούν τµήµατα του τελωνειακού εδάφους της χώρας, διακριτά από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος, όπου εµπορεύµατα τρίτων χωρών που αποτίθενται σε αυτές θεωρούνται ως προς την εφαρµογή των εισαγωγικών δασµών, φόρων και µέτρων εµπορικής πολιτικής ως µη ευρισκόµενα στο τελωνειακό έδαφος της χώρας.
Εγχώρια εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα τελούντα σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν αποτίθενται σε χώρους ελεύθερων ζωνών, προορίζονται κατά κανόνα για εξαγωγή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών:
α) Συνιστώνται ή καταργούνται ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες, ή τροποποιούνται τα όρια αυτών .
β) Ορίζεται ο Φορέας Διοίκησης ή και Διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης.
γ) Προσδιορίζονται οι όροι λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και οι όροι διακίνησης, παραµονής και διαχείρισης των εµπορευµάτων σε αυτές.
δ) Προσδιορίζεται η ευθύνη και οι αρµοδιότητες του διαχειριστή αυτών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ακώλυτη διενέργεια του κοινοτικού και διεθνούς εµπορίου.

3. Για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης αποθήκης απαιτείται προηγούµενη γνώµη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατά περίπτωση:
α) Του Υπουργού Εξωτερικών, όταν η ελεύθερη ζώνη συνίσταται µε αίτηση Φορέα Διοίκησης ή και Εκµετάλλευσης της ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης στον οποίο συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
β) Του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, εφόσον οι ελεύθερες ζώνες ή αποθήκες συνιστώνται σε παραµεθόριες περιοχές.

4. Για την έκδοση της απόφασης σύστασης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης υποβάλλεται αίτηση από το Φορέα Διοίκησης ή και Εκµετάλλευσης του χώρου όπου πρόκειται να συσταθεί η ελεύθερη ζώνη ή η ελεύθερη αποθήκη προς τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση σύστασης επισυνάπτεται ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µελέτη σκοπιµότητας από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Η προσδοκώµενη συµβολή της ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης στην αύξηση της εµπορευµατικής διακίνησης εµπορευµάτων τρίτων χωρών σε συνδυασµό µε τα γενικότερα οικονοµικά οφέλη που αναµένονται από τη λειτουργία της.
β) Ο προβλεπόµενος ή/και ο υπάρχων όγκος διακίνησης µη κοινοτικών εµπορευµάτων µέσω της προτεινόµενης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης.
γ) Τα παρεχόµενα για τη σωστή διοίκηση και εκµετάλλευση της ελεύθερης ζώνης εχέγγυα όπως και εκείνα για τη σωστή διαχείριση των εµπορευµάτων.

5. Η διοίκηση των ελεύθερων ζωνών ασκείται από νοµικά πρόσωπα, των δε ελεύθερων αποθηκών ασκείται είτε από φυσικά είτε από νοµικά πρόσωπα.

6. Στις ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Φορέα Διοίκησης αυτών, να ασκούνται δραστηριότητες βιοµηχανικής ή και εµπορικής φύσης ή και παροχής υπηρεσιών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον παρέχονται όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση του συνόλου της τελωνειακής νοµοθεσίας.

7. Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που έχουν αποτεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη µπορεί:
α) Να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες, χωρίς άδεια της Τελωνειακής Αρχής, που εξασφαλίζουν τη διατήρηση τους, τη βελτίωση της εµφάνισής τους ή και της εµπορικής ποιότητας ή και αυτές που απαιτούνται για την προετοιµασία της διανοµής ή και µεταπώλησής τους.
γ) Να υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, προσωρινής εισαγωγής µε τους όρους που προβλέπονται από τα καθεστώτα αυτά.
δ) Να εγκαταλείπονται υπέρ του Δηµοσίου ή και να καταστρέφονται, χωρίς οι απαιτούµενες διαδικασίες να συνεπάγονται έξοδα για το Δηµόσιο, ενώ τα υπολείµµατα της καταστροφής λαµβάνουν έναν από τους τελωνειακούς προορισµούς που προβλέπονται για τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα.

8. α) Επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων δύνανται να λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την τροποποίηση και επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο