Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 184

Αρθρο 184. Καταργούμενες και λοιπές διατάξεις

1. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντα Κώδικα καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις όπως ισχύουν:
α) του ν.1165/1918 "περί Τελωνειακού Κώδικα",
β) των άρθρων 1 έως και 69 του ν. 2127/1993, πλην της παραγράφου 5 του άρθρου 26 και των άρθρων 31 και 32 του ίδιου νόμου,
γ) των άρθρων 1 έως και 21, των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 22 του ν. 2682/1999,
δ) του άρθρου 13 της παραγράφου 40 του ν. 2686/1996,
ε) του άρθρου 26 της παραγράφου 6 του ν. 2187/1994.
στ) Το άρθρο 3 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως ισχύει.
ζ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α/6.12.1995).
η) Το άρθρο 59 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α/ 2.11.2004).
θ) Το στοιχείο VI της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1439/1984 (ΦΕΚ 65 Α').
ι) Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 27 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ242Α/19.10.2001).
ια) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α').

2. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταργούμενες και λοιπές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο