Νόμοι 2556/1997 Αρθρο 2 Παράγραφος 8

Αρθρο 2. Εφαρμογή μεθόδων και μέτρων διασφάλισης των προς το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών

8. Η παράγραφος 7 ταυ άρθρου 27 του α.ν 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:
"7. Οι κάθε είδους χρηματικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που προέρχονται από εισφορές αναλογούντα οίκοθεν προσθετό τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή προσθετά τέλη, πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, λοιπά πρόστιμα, τόκους, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, δικαστικά έξοδο, κ.λπ., καθώς και των οργανισμών, ταμείων και λογαριασμών, των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται, από το Ι.Κ.Α., παραγράφονται μετά δεκαετία. Ειδικά για τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, η ανωτέρω παραγραφή είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').
Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή, προκειμένου για τις εισφορές, τα οίκοθεν προσθετά, τέλη τις προσαυξήσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα, τέλη αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία η υπηρεσία για δε τα πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, τόκους, δικαστικό έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και τα λοιπά πρόστιμα αρχίζει από την πρώτη ήμερα του επομένου έτους μέσα από οποίο έγινε η ταμειακή βεβαίωση τους.
7α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 2362/1995. περί αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και των άρθρων 56 και 89 του ίδιου νόμου, περί διακοπής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και συνεπειών παραγραφής αυτών αντίστοιχα, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Κ.Α.. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Υπουργός Οικονομικών, νοούνται αντίστοιχα Διευθυντής Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α ή Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού η Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α ή Διοικητής Ι.Κ.Α. από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες"

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εφαρμογή μεθόδων και μέτρων διασφάλισης των προς το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών
Up
Close
Close
Κλείσιμο