Νόμοι 2523/1997 Αρθρο 9 Παράγραφος 5

Αρθρο 9. Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς

5.Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής έγγραφης στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.B.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς
Up
Close
Close
Κλείσιμο