Νόμοι 2459/1997 Αρθρο 28 Παράγραφος 2

Αρθρο 28. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή - Ατέλειες

2.Για την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμα του να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 102 του ν.δ/τος 118/1973.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή - Ατέλειες
Up
Close
Close
Κλείσιμο