Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 54 Παράγραφος 4

Αρθρο 54. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

4. Στα εισοδήματα της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, καθώς και των υπό χρεων της παραγράφου 2 του άρθρου 101.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες
Up
Close
Close
Κλείσιμο