Νόμοι 2214/1994 Αρθρο 40

Αρθρο 40. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α' ), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:
'Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι' αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α' ) για ολόκληρο το έτος. Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα χορηγείται χωρίς πρόστιμο."

2.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
" Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των πάσης κατηγορίας οχημάτων επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. αυτοτελές πρόσημο ίσο με το διπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, έστω και αν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Από 1.1.1995 για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβικά εκατοστά, το ως άνω πρόστιμο ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Επίσης, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται από 1.1.1995 και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα."

3.Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.1994, εκτός εάν σε αυτές ορίζεται διαφορετικά.

4.Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Στην περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του με πράξη αστυνομικής αρχής, από την οποία δεν επιστρέφονται, εάνο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το ειδικό σήμα και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου."

5.Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.1995.

6.Για την προμήθεια, από 1ης μέχρι και 10ης Φεβρουαρίου 1994, των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1994,δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

7.Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.2.1994.

8.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
" Στον Υπουργό Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα να ορίζει με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου ότι η κατασκευή των σημάτων μπορεί να γίνει εντός ή έκτος Ελλάδος χωρίςέλεγχο του εργοστασίου."

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο