Νόμοι 2190/1920 Αρθρο 34 Παράγραφος 1

Αρθρο 34. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζη περί:
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού.
β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.
δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.
ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και
στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης
Up
Close
Close
Κλείσιμο