Νόμοι 2166/1993 Αρθρο 13 Παράγραφος 2

Αρθρο 13.

2. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την έκδοσή τους εφόσον τούτο ρητά ορίζεται σ' αυτές. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ατομικού περιεχομένου αποφάσεων των παραπάνω οργάνων, οι οποίες ισχύουν από την έκδοσή τους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο