Νόμοι 1882/1990 Αρθρο 8

Αρθρο 8. Διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών

1. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, για κάθε είσπραξη αμοιβής δικηγόρου, για παράσταση στα δικαστήρια, υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στην απόδειξη εκτός από τα άλλα στοιχεία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου δικηγόρου και η Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον καταβάλλοντα την αμοιβή, το δεύτερο και τρίτο επισυνάπτεται στο σχετικό δικόγραφο και το τέταρτο παραμένει στο στέλεχος. Η γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου δεν θα παραλαμβάνει το δικόγραφο αν δεν επισυνάπτονται σ' αυτό τα ανωτέρω αντίτυπα των αποδείξεων είσπραξης της αμοιβής. Το ένα αντίτυπο των αποδείξεων αυτών, κάθε τρίμηνο θα στέλνεται στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων. Σε περίπτωση είσπραξης αμοιβής, για παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη συμβολαίων, θα προσκομίζονται στους συμβολαιογράφους τα δύο αντίτυπα της απόδειξης είσπραξης, η οποία και θα μνημονεύεται στο συμβόλαιο. Οι συμβολαιογράφοι θα στέλνουν το ένα από αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων. Συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ δικηγόρων και πελατών αυτών, με τις οποίες η αμοιβή συμφωνείται σε ποσοστό επί του αντικειμένου της αναλαμβανόμενης υποθέσεως, θεωρούνται από την αρμόδια για το φόρο δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισης και υπογραφής, άλλως είναι ανίσχυρες και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Διεύθυνση Ελέγχων θα μεριμνά για τη μηχανογράφηση των παραπάνω αποδείξεων και αποστολή καταστάσεων αμοιβών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται κάθε δικηγόρος.

2....

3.Όσοι υποβάλλουν αίτηση για παροχή νερού στις Εταιρίες Υδρεύσεως, υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση και πληροφοριακά στοιχεία για τον υδραυλικό που κατασκεύασε τις σχετικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, συμπληρώνοντας ειδικό μηχανογραφικό έντυπο, άλλως η εταιρία δεν θα εγκρίνει την παροχή νερού. Τα έντυπα αυτά κάθε τρίμηνο θα στέλνονται από τις εταιρίες στις αρμόδιες για τη φορολογία κάθε υδραυλικού Δ.Ο.Υ..

4.Οι καταστάσεις που συντάσσονται από τα τουριστικά γραφεία και προορίζονται για τα μεθοριακά φυλάκια των Αστυνομικών Αρχών, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα στέλνεται από τις αρμόδιες αρχές στο Υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων.

5.Οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων υποχρεούνται να προσκομίζουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καταστάσεις με τα στοιχεία των προς εξέταση υποψήφιων οδηγών, πριν από την εξέταση αυτών. Οι παραπάνω καταστάσεις θα θεωρούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα στέλνονται, στο τέλος κάθε μήνα, στις αρμόδιες για τη φορολογία των εκπαιδευτών δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

6. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, για ζημιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προκειμένου να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη για τη φορολογία του εισοδήματος, αν δεν καλύπτονται από νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρείας ή άλλου υπόχρεου για αποζημίωση από ατύχημα που προκλήθηκε με αυτοκίνητο, κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν προσαχθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Σε βάρος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που καταβάλλουν ασφαλιστική αποζημίωση, χωρίς την προσκόμιση από το δικαιούχο των νόμιμων δικαιολογητικών, εκτός των προβλεπόμενων από το πρώτο εδάφιο κυρώσεων, επιβάλλεται και πρόστιμο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του φόρου προστιθέμενης αξίας, που αναλογεί στο ποσό της αποζημίωσης που δεν καλύπτεται με νόμιμα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων που αποκατέστησαν τη ζημία. Για την επιβολή του προστίμου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ..

7.Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών υποχρεούνται να στέλνουν αντίγραφα των αδειών που εκδίδονται από αυτές στην αρμόδια για τη φορολογία του ιδιοκτήτη της οικοδομής δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στο τέλος κάθε τριμήνου για τις άδειες που εκδόθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό.

8.Οι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση και ειδικό έντυπο με τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου.

9.Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δεν θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτή αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

10.Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος διαφόρων επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, τα οποία είναι αναγκαία για το έργο των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού με την επιφύλαξη των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου.

11. .....................

12.Όποιος αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναγράφεται στα στοιχεία αυτά από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των άλλων κυρώσεων υποχρεούται και στην απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας αυτού, εφ' όσον δεν αποδόθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη των στοιχείων.

13.Στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις αυτοκινήτων γίνονται από αντιπροσώπους, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να στέλνουν αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης και των σχετικών πληρεξουσίων, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία για τη φορολογία των αντιπροσώπων. Όσοι παραβαίνουν την υποχρέωση αυτήν υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 73 του ν.δ. 3323/1955. Την (δια υποχρέωση υπέχουν οι συμβολαιογράφοι και για τις περιπτώσεις καταρτίσεως συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων με σκοπό την πώληση αγροτεμαχίων και εν γένει ακινήτων.

14.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

15.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών μπορεί να καθορίζονται παρόμοιες περιπτώσεις για λοιπές κατηγορίες επαγγελμάτων, να διαφοροποιούνται οι υποχρεώσεις, να συμπληρούνται και να αντικαθίστανται τα στοιχεία των αναφερόμενων στις παραπάνω παραγράφους επαγγελμάτων.

16. Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986.

17.Με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους στοιχεία κατά κατηγορίες επαγγελμάτων οι φοροτεχνικές υπηρεσίες ελέγχουν εάν οι επιτηδευματίες έχουν εκδώσει τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα στοιχεία για την είσπραξη των αμοιβών και καταχώριση τούτων στα τηρούμενα βιβλία.

18.Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των γιατρών καθώς και των λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών δύναται να προσδιοριστεί από την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 47 του ν.δ. 3323/1955. Ο τρόπος, η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από την επιτροπή των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών
Up
Close
Close
Κλείσιμο