Νόμοι 1846/1951 Αρθρο 29 Παράγραφος 7

Αρθρο 29. Ποσόν συντάξεως - Έναρξις - Λήξις

7. Η καταβολή της συντάξεως αναστέλλεται εις τας ακολούθους περιπτώσεις:
 α) Εάν ο συνταξιούχος εκτίη ποινήν στερητικήν της ελευθερίας μεγαλυτέραν των εξ μηνών, εφ' όσον χρόνον εκτίει ταύτην. Εφ' όσον όμως υπάρχωσι πρόσωπα, άτινα εν περιπτώσει θανάτου τούτου θα ελάμβανον σύνταξιν, ταύτα δικαιούνται εις την απόληψιν της συντάξεως, ήτις θα κατεβάλλετο εις ταύτα εν περιπτώσει θανάτου του συνταξιούχου.
 β) Εάν και εφ' όσον χρόνον ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας δεν προσέρχεται κατά τα δια Κανονισμού οριζόμενα, προς εξέτασιν της καταστάσεώς του.
 γ) Εάν και εφόσον ο λόγω γήρατος συνταξιούχος κερδίζει μηνιαίως από εξαρτημένη εργασία ποσό ανώτερο του 50πλάσιου του εκάστοτε ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 Ο συνταξιούχος, λόγω γήρατος του ΙΚΑ πριν ή αναλάβη οιανδήποτε εργασίαν, οφείλει να δηλώση τούτο εις το Ίδρυμα και να ζητήση την έγγραφον έγκρισιν αυτού, παρέχων εις τούτο κατά την υποβολήν της δηλώσεως και εν συνεχεία διαρκούσης της εργασίας πάσαν περί ταύτης πληροφορίαν. Η ανάληψις εργασίας άνευ εγκρίσεως του Ιδρύματος ως και η παράλειψις της παροχής των κεκανονισμένων πληροφοριών ή η παροχή ανακριβών τοιούτων συνεπάγεται την αναζήτησιν των καταβληθεισών συντάξεων κατά τον χρόνον απασχολήσεως του συνταξιούχου ανεξαρτήτως του ύψους των εξ αυτοτελούς επαγγέλματος ή εξηρτημένης εργασίας απολαυών αυτού.
 Επιπλέον στο συνταξιούχο Ι.Κ.Α. γήρατος ή αναπηρίας που παραλείπει να αναγγείλει στο Ι.Κ.Α. την απασχόλησή του αναστέλλεται εκ του λόγου τούτου και μόνο η καταβολή της σύνταξης του επί τρίμηνο από τον επόμενο μήνα που έλαβε γνώση της απασχόλησής του το Ίδρυμα.
 Προσαυξήσεις της συντάξεως προκύπτουσαι εξ ημερών εργασίας πραγματοποιουμένων υπό συνταξιούχων, συνυπολογίζονται εις την αρχικήν σύνταξιν τη αιτήσει του ενδιαφερομένου και καταβάλλονται μόνον από της διακοπής της εργασίας, η δε μετά τον τοιούτον συνυπολογισμόν επανάληψις οιασδήποτε εξηρτημένης εργασίας συνεπάγεται την αναστολήν της καταβολής της συντάξεως, ασχέτως του ποσού των εκ της εργασίας απολαυών του συνταξιούχου.
 Εφ' όσον αι υπό συνταξιούχου λόγω γήρατος πραγματοποιηθείσαι ημέραι εργασίας εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ υπό καθεστώς αναστολής της συντάξεώς του, κατά τ' ανωτέρω, υπερβαίνουν τας 1.500 ο συνταξιούχος δικαιούται και επανυπολογισμού του ποσού της συντάξεώς του βάσει του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην κατατάσσεται κατά το άρθρον 37 του Α.Ν. 1846/1951, αναλόγως εφαρμοζόμενον.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ποσόν συντάξεως - Έναρξις - Λήξις
Up
Close
Close
Κλείσιμο