Νόμοι 1846/1951 Αρθρο 26 Παράγραφος 3

Αρθρο 26. Υπόχρεως προς εισφοράν και τρόπος καταβολής

3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.
Για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β΄ βαθμίδας καθώς και την εταιρεία με την επωνυμία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο. Η ίδια προθεσμία καταβολής εισφορών ισχύει και για την ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων, που απασχολούνται εκτός των ορίων της χώρας.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται για τα κοινωφελή ιδρύματα του ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α), τα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και για τα φιλανθρωπικά σωματεία του ν.δ. 1111/1972 (ΦΕΚ 23 Α') που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α').
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ανακαθορίζεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, τα πρόσθετα τέλη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή της παρούσας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπόχρεως προς εισφοράν και τρόπος καταβολής
Up
Close
Close
Κλείσιμο