Νόμοι 1846/1951 Αρθρο 2 Παράγραφος 1

Αρθρο 2. Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν

1. Εις την ασφάλισιν του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, υπό τους εν άρθρω 7 οριζομένους όρους και προϋποθέσεις:
 α' ) Τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν κατά κύριον επάγγελμα εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής, ως τοιαύτης νοουμένης και της παρεχομένης δια λογαριασμόν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αδιαφόρως νομικής φύσεως της σχέσεως (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).
 Η έννοια του κυρίου επαγγέλματος δεν αποκλείει την ασφάλισιν προσώπων με μειωμένην απασχόλησιν εφ' όσον δεν έχουν άλλην κυρίαν πηγήν βιοπορισμού.
 Επί δυσχερούς διακρίσεως εξηρτημένης ή μη εργασίας, ή του κυρίου ή μη επαγγέλματος προσώπου τινός, τούτο θεωρείται ως υπαγόμενον εις την ασφάλισιν.
 Κατ' εξαίρεσιν πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν εκτός των ορίων της χώρας κατά κύριον επάγγελμα έναντι αμοιβής προς εργοδότην εδρεύοντα εντός των ορίων της χώρας, δύνανται κατά τας διατάξεις Κανονισμού να υπάγωνται εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ δι' άπαντας τους Κλάδους αυτής ή δια τινας ή δια τινα μόνον εξ αυτών εφ' όσον υπήρξαν ήδη ησφαλισμένα παρά τω ΙΚΑ ανεξαρτήτως δε τούτου εφ' όσον κέκτηνται την Ελληνικήν υπηκοότητα.
 Η κατά τα ανωτέρω ασφάλισις δεν χωρεί εάν δια τα πρόσωπα ταύτα έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις Διεθνούς Συμβάσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και ετέρας χώρας ή ετέρων χωρών.
 Δια Κανονισμού θέλουν καθορισθή οι όροι και αι προϋποθέσεις, υφ' άς πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν δια λογαριασμόν πλειόνων της μιας επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων υπάγονται εις την ασφάλισιν του παρόντος Νόμου.
 β' ) Οι μετέχοντες εις την διοίκησιν επαγγελματικών σωματείων των περί ων το εδάφ. α' προσώπων ή ενώσεων τοιούτων σωματείων, εφ' όσον λαμβάνουν αποζημίωσιν εκ των σωματείων ή των ενώσεων αυτών.
 γ' ) Οι μαθητευόμενοι.
 δ' ) Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι παρέχοντες εργασίαν υπαγομένην εις τας διατάξεις του εδαφίου α' ως και το πάσης φύσεως έκτακτον, ημερομίσθιον και επί συμβάσει προσωπικόν του δημοσίου, εφ' όσον ο χρόνος υπηρεσίας τούτου δεν υπολογίζεται δια την απονομήν συντάξεως παρά του Δημοσίου.
 ε' ) Οι εμπειρογνώμονες καπνού, εφ' όσον δεν υπάγονται εις την ασφάλισιν ετέρου φορέως κυρίας ασφαλίσεως. Εργοδόται τούτων θεωρούνται αι πάσης φύσεως καπνεμπορικαί επιχειρήσεις, των υπέρ του Ιδρύματος εισφορών υπολογιζομένων, βάσει των καταβαλλομένων εις τους εμπειρογνώμονας καπνού, αμοιβών.
 Επί πολλαπλής απασχολήσεως εμπειρογνώμονος το σύνολον της εργοδοτικής εισφοράς δεν δύναται να υπερβή το αντίστοιχον ποσόν εισφοράς της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. Αύτη βαρύνει τους εργοδότας κατ' αναλογίαν της υφ' εκάστου καταβληθείσης αμοιβής εις τον καπνομεσίτην.
 Αι εκ της αμοιβής των εμπειρογνωμόνων εκπιπτόμεναι δαπάναι δια τον υπολογισμόν των υπέρ του ΙΚΑ εισφορών, ο χρόνος καταβολής αυτών, αι κατ' έτος ημέραι απασχολήσεως τούτων, αίτινες δεν δύνανται να υπολογισθούν εις πλείονας των 270 και πάσα σχετική με την ασφάλισιν των λεπτομέρεια θέλει καθορισθή δια κανονισμού.
 στ' ) οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα στη συλλογή ρητίνης, εφόσον:
 1) εργάζονται για λογαριασμό των βιομηχάνων ρητίνης,
 2) είναι: α) μέλη συνεταιρισμών που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και διάθεση της ρητίνης, β) μικροϊδιοκτήτες πευκώνων, γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκτες.
 Ο αριθμός των ημερών εργασίας του ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ' έτος στην ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ημέρες ανά χίλια κιλά ρητίνης που παραδίδεται σε εμπόρους, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές βιομηχανίες ρητίνης. Ο υπολογισμός των παροχών που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα γίνεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του άρθρου 37 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, στην οποία αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισμού το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου εισοδήματος του ρητινοσυλλέκτη από την πώληση της ρητίνης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εμπόρων και βιομηχανιών ρητίνης, δια του κατά τα παραπάνω αναγνωριζόμενου αριθμού ημερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή.
 Οι ημέρες εργασίας ανάγονται στο ημερολογιακό έτος παράδοσης της ρητίνης. Σε περίπτωση παράδοσης ρητίνης μέσα στους πρώτους πέντε μήνες κάθε ημερολογιακού έτους, οι αναλογούσες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες εργασίας θεωρούνται ότι ανάγονται στο προηγούμενο της παράδοσης της ρητίνης ημερολογιακό έτος.
 Εργοδότες των ανωτέρω ασφαλισμένων θεωρούνται οι βιομήχανοι και έμποροι στους οποίους παραδίδουν τη ρητίνη.
 Με Κανονισμό καθορίζεται η έννοια του κύριου επαγγέλματος του ρητινοσυλλέκτη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
 ζ' ) Οι απασχολούμενοι κατά κύριον επάγγελμα εις τας πάσης φύσεως δασικάς εργασίας εντός ή εκτός κέντρου ασφαλίσεως του ΙΚΑ εφ' όσον είναι μέλη δασικών Συνεταιρισμών ή ελεύθεροι δασεργάται του Δημοσίου.
 Δια κανονισμού καθορισθήσεται η διαδικασία ασφαλίσεως των ως άνω προσώπων, οι υπόχρεοι δια την καταβολήν των εισφορών ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια.
 Δια κανονισμού ωσαύτως δύναται να διευρύνεται ο κύκλος των ασφαλιζομένων κατηγοριών δασεργατών.
 η' ) Αι καθαρίστριαι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. αι αμειβόμεναι εκ παγίας μηνιαίας επιχορηγήσεως. Η υποχρέωσις καταβολής των υπέρ του Ι.Κ.Α. εισφορών εργοδότου βαρύνει το Δημόσιον ή το Ν.Π.Δ.Δ. μεθ' ού συνδέονται αύται.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν
Up
Close
Close
Κλείσιμο