Νόμοι 1676/1986 Αρθρο 19

Αρθρο 19. Αξία στην οποία επιβάλλεται ο φόρος

1. Ο φόρος υπολογίζεται:
α) για τις πράξεις των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, την πραγματική αξία των εισφερόμενων κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων,
β) για τις πράξεις των περιπτώσεων ε’, στ’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 στο ποσό των δανείων ή των κεφαλαίων, κατά περίπτωση,
γ) για τις πράξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 στην πραγματική αξία των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στο μετατρεπόμενο ή μεταφερόμενο πρόσωπο ή στο συγχωνευόμενο πρόσωπο που δεν εμπίπτει στο άρθρο 17, κατά το χρόνο της μετατροπής, της μεταφοράς ή συγχώνευσης, κατά περίπτωση.
δ. για την πράξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 18, στην αξία των περιουσιακών στοιχείων, που εισφέρθηκαν μέχρι το χρόνο της μεταβολής του σκοπού.

2. Η αξία, στην οποία επιβάλλεται ο φόρος σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία των μεριδίων, που παρέχονται ή ανήκουν σε κάθε μέτοχο, εταίρο ή μέλος.

3. Από την αξία των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εμπίπτουν:
α) οι υποχρεώσεις, που τυχόν υφίστανται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, προς τρίτους ή προς τους εταίρους ή τα μέλη και οι οποίες αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα του άρθρου 17, καθώς και τα τυχόν υφιστάμενα και αναλαμβανόμενα βάρη των εισφορών,
β) οι δαπάνες, που πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα του άρθρου 17 κατά τη σύσταση, αύξηση του κεφαλαίου, μετατροπή, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, εφ’ όσον είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

4. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, δεν υπολογίζεται, για την επιβολή του φόρου:
α) η αξία των περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν στα πρόσωπα του άρθρου 17 και διαθέτονται για την αύξηση του κεφαλαίου, εφ’ όσον η αξία αυτών έχει υποβληθεί στο φόρο τούτο.
β) το ποσό των δανείων των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, το οποίο μεταγενέστερα μετατράπηκε σε κεφάλαιο, εφ’ όσον έχει ήδη υποβληθεί στο φόρο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αξία στην οποία επιβάλλεται ο φόρος
Up
Close
Close
Κλείσιμο