Νόμοι 1545/1985 Αρθρο 8 Παράγραφος 3

Αρθρο 8. Επιδότηση για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας

3. Οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο και τρίτους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιδότηση για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο