Νόμοι 148/1967 Αρθρο 10 Παράγραφος 4

Αρθρο 10. Ειδικαί διατάξεις

4. Τά κέρδη τών πάσης φύσεως φυσικών και νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών τών τηρούντων λογιστικά βιβλία Δ' Κατηγορίας του Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων του από 27.4.1956 Β.Δ. «περί Κ.Φ.Σ. ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως», τά προκύπτοντα έκ τής πωλήσεως είς τιμήν άνωτέραν τής τιμής κτήσεως (ύπεραξία) χρεωγράφων, απαλλάσσονται τής φορολογίας εισοδήματος.
Η απαλλαγή των κερδών παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση χρεωγράφων. Σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα αυτής και φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Αν σε μία διαχειριστική χρήση προκύψει ζημία από πώληση χρεωγράφων, το τυχόν υπόλοιπο της ζημίας που απομένει μετά το συμψηφισμό με τα εμφανιζόμενα στο ειδικό αποθεματικό κέρδη ή ολόκληρο το ποσό της ζημίας, αν δεν υφίσταται ειδικός λογαριασμός αποθεματικού, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό του ενεργητικού και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση χρεωγράφων.
Τά κέρδη τά προερχόμενα έκ τής αγοραπωλησίας χρεογράφων, πλην τής περιπτώσεως τής προβλεπομένης ύπό του πρώτου εδαφίου τής παρούσης παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.
Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έχουσιν έφαρμογήν καί έπί τής περιπτώσεως τής παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος Α. Ν. τής συνολικής ονομαστικής άξιας, τών λαμβανομένων ύπό τών μετόχων νέων μετοχών, αγομένης είς πίστωσιν λογαριασμού ειδικού αποθεματικού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ειδικαί διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο