Νόμοι 1346/1983 Αρθρο 1

Αρθρο 1. Κανονική άδεια μισθωτών.

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 "περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχών" αντικαθίστανται ως εξής:
"1. Κάθε μισθωτός, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα μηνών (βασικός χρόνος) σε υπόχρεη επιχείρηση δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες και αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του βασικού χρόνου μέχρι τις είκοσι έξη (26) εργάσιμες ημέρες και για τους προαναφερόμενους μισθωτούς επιχειρήσεων με σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες".
"2. Σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται, μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης σχέσης εργασίας στην επιχείρηση, κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που προβλέπεται από αυτόν το νόμο ή άλλη ειδικότερη διάταξη, για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου, κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα".

2. Ο όρος "υποκείμενη" στο κείμενο του Α.Ν. 539/1945 αντικαθίσταται με τον όρο "υπόχρεη".

3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/1945 αντικαθίστανται ως εξής:
"4. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο ή λήξης της εποχιακής απασχόλησης προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας, οι μισθωτοί δικαιούνται από τον εργοδότη τους δύο (2) ημερομίσθια, για κάθε μήνα απασχόλησης τους, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη, σ' αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο.
Για απασχόληση μικρότερη από ένα μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.
Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, προκειμένου για μισθωτούς που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής ή διαλείπουσα, ως μήνα λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης".
"5. Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια".

4. Μισθωτοί που έλαβαν, κατά το 1982 και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, κανονική άδεια μικρότερης διάρκειας από αυτήν που καθορίζεται με την παρ. 1 αυτού το άρθρου, δικαιούνται άδεια ίση με τη διαφορά ημερών που προκύπτει. Αν όμως έχει λυθεί η σχέση εργασίας ή έχει λήξει η εποχιακή τους απασχόληση, δικαιούνται τη διαφορά σε χρήμα.

5. Μισθωτοί, που η σχέση εργασίας τους λύθηκε ή η εποχιακή τους απασχόληση έληξε μέσα στο έτος 1982 και μέχρι την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου και οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση λόγω μη λήψης άδειας από την προβλεπόμενη με αυτό το άρθρο, δικαιούνται τη διαφορά χρηματικού ποσού που προκύπτει.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κανονική άδεια μισθωτών.
Up
Close
Close
Κλείσιμο