Νόμοι 1146/1972 Αρθρο 5

Αρθρο 5.

1. Επί μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας δια της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε διότι η κατάρτησις τοιούτου εγγράφου προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως, είτε διότι εις τον τύπον του εγγράφου τούτου οικειοθελώς τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται, απαιτείται, όπως προσκομισθή εις τον συμβολαιογράφον βεβαίωσις του κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου, αρμοδίου οργάνου, περί του ύψους των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του μεταβιβαζομένου οχήματος. Η βεβαίωσις αύτη προσαρτάται εις το καταρτιζόμενον συμβόλαιον, γενομένης ειδικής περί τούτου μνείας εν αυτώ. Μόνον μετά την καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και εισφορών του μεταβιβαζομένου οχήματος και προσάρτησιν εν τω συμβολαίω του σχετικού γραμματίου καταβολής είναι δυνατή η υπογραφή του συμβολαίου.

2. Οπου δια την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ' όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος (0,018). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύπτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή.
Η ούτως εξευρισκομένη αξία του οχήματος ως εμπορεύματος φορολογείται αυτοτελώς επί συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής δηλώσεως υπό του πωλητού εις τον Οικονομικόν Έφορον αυτού προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως. Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται εις εξ (6) ίσας μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης συν τη υποβολή της δηλώσεως. Η αξία αύτη δύναται να υπαχθή εις φόρον εισοδήματος βάσει των γενικώς εν ισχύι διατάξεων περί φορολογίας εισοδημάτων, εφ' όσον ήθελε συμπεριληφθή μετά των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου εις την υποβαλλομένην υπ' αυτού δήλωσιν φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικού έτους, άλλως θεωρείται εξαντληθείσα η φορολογική του υποχρέωσις δια της αυτοτελούς φορολογήσεως ταύτης. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο προκύπτων βεβαιωθείς ή καταβληθείς φόρος εισοδήματος εκ της αυτοτελούς φορολογήσεως της αξίας του μεταβιβασθέντος οχήματος ως εμπορεύματος, συμψηφίζεται προς τον οφειλόμενον βάσει της δηλώσεως φόρον κατά την εκκαθάρισιν αυτής υπό του Οικονομικού Εφόρου, το δε τυχόν επί πλέον βεβαιωθέν, κατά τα ανωτέρω, ποσόν φόρου εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωσιν.
 Εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια, η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση. Σ' αυτή την περίπτωση η οικεία δήλωση μεταβίβασης του οχήματος υποβάλλεται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.
 Επίσης εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').

3. Αι εκ των κειμένων διατάξεων ισχύουσαι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος απαλλαγαί από της καταβολής των κατά τας διατάξεις του παρόντος τελών χαρτοσήμου διατηρούνται εν ισχύι.

4. Δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται τα της ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατά το άρθρον 3 του παρόντος καταχωρίσεως και διαγραφής, τα αρμόδια όργανα άτινα θα προσδιορίζουν δι' έκαστον μεταβιβαζόμενον όχημα ή μοτοσυκλέτταν, το ύψος των κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζομένων τελών χαρτοσήμου, θα βεβαιούν το γνήσιον των υπογραφών των συμβαλλομένων και θα ενεργούν και θεωρούν εκάστην τοιαύτην καταχώρισιν, ως επίσης και η εν γένει διαδικασία, ήτις δέον να τηρήται κατά τους ανωτέρω προσδιορισμούς, καταχωρίσεις και θεωρήσεις.

5. Άνευ της εξ ολοκλήρου καταβολής των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της καταχωρήσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος της σχετικής συμφωνίας περί μεταβιβάσεως ως και της θεωρήσεως των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών εις το βιβλιάριον μεταβολών, όπου απαιτείται αύτη, δεν επέρχεται η κτήσις δικαίωματος κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει, ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας.

6. Δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος καταχώρισιν της σχετικής συμφωνίας περί μεταβιβάσεως της κυριότητος επί του αυτοκινήτου, ως και την θεώρησιν των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών, εις το βιβλιάριον μεταβολών απαιτείται επί ποινή ακυρότητος, όπως προσκομισθή εις την αρμοδίαν Δημοσίαν Υπηρεσίαν βεβαίωσις του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας αμφοτέρων των εξαμήνων του οικονομικού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώραν η μεταβίβασις, των τυχόν οφειλομένων τελών προηγουμένων εξαμήνων, των οφειλομένων κρατήσεων των Ν.Δ/των 2512/1953 "περί διαλύσεως των ΚΤΕΦΑ και ρυθμίσεως του τρόπου εκτυπώσεως, θεωρήσεως, εκδόσεως και ελέγχου των φορτωτικών εγγράφων κατά την μεταφοράν αγαθών, δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως", και 3839/1958 "περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας αυτοκινήτων και του Νόμου 1910/1944 "περί προστασίας πολυτέκνων κλπ." και του Ν. 4045/1960 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων και μέτρων αφορώντων τας χερσαίας μεταφοράς, του χαρτοσήμου, ως και των τυχόν οριστικώς βεβαιωθέντων προστίμων". Εις ην περίπτωσιν η μεταβίβασις του αυτοκινήτου πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ο υπόχρεως δικαιούται εκπτώσεως δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί των προκαταβαλλομένων τελών του δευτέρου εξαμήνου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο