Νόμοι 1146/1972 Αρθρο 4 Παράγραφος 4

Αρθρο 4.

4. Οι συντελεσταί των, δι' εκάστην μεταβίβασιν της κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων τελών χαρτοσήμου ορίζονται κατά κατηγορίαν αυτοκινήτων οχημάτων ως ακολούθως:
 α) Αυτοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως:
 Δι' ισχύν κινητήρος μέχρι και τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων εις δεκατρία και είκοσι ένα (13,21) ευρώ ανά ίππον.
 Δι' ισχύν κινητήρος μεγαλυτέραν των τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων εις πενήντα δύο και ογδόντα δύο (52,82) ευρώ, προσαυξανομένας κατά πέντε και είκοσι οκτώ (5,28) ευρώ δι' έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων ισχύος κινητήρος.
 β) Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, εις δύο και έντεκα (2,11) ευρώ ανά φορολογήσιμον ίππον.
 γ) Μοτοσυκλέτται πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εις δέκα και πενήντα έξι (10,56) ευρώ ανά φορολογήσιμον ίππον.
 δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, πάσης κατηγορίας και χρήσεως:
 Δια μικτόν βάρος μέχρι και τεσσάρων (4) τόννων εις δεκατέσσερα και εννέα (14,09) ευρώ ανά τόννον.
 Δια μικτόν βάρος μεγαλύτερον των τεσσάρων (4) τόννων εις πενήντα έξι και τριάντα πέντε (56,35) ευρώ, προσαυξανομένας κατά πέντε και είκοσι οκτώ (5,28) ευρώ δι' έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) τόννων μικτού βάρους.
 στ) Λεωφορεία, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εις τέσσερα και σαράντα (4,40) ευρώ ανά θέσιν καθημένου επιβάτου και εις ογδόντα οκτώ λεπτά (0,88) ανά θέσιν ορθίου επιβάτου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο