Νόμοι 1082/1980 Αρθρο 1

Αρθρο 1.

1. Αι κατά τον Α.Ν. 1777/51 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946» κυρωθέντος δια του Ν. 1901/1951, «περί κυρώσεως του Α.Ν. 1777/1951 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 28/1944 και του άρθρου μόνου του Α.Ν. 866/1946», έκτακτοι οικονομικαί ενισχύσεις καταβάλλονται, ως επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εις τους μισθωτούς εις το ακέραιον, εφ'όσον η εργασιακή σχέσις τούτων διήρκεσε καθ'ολην την χρονικήν περίοδον, εις μεν την περίπτωσιν του επιδόματος εορτών Πάσχα, από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι της 30ής Απριλίου, εις δε την τοιαύτην του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εις περίπτωσιν καθ'ην η εργασιακή σχέσις του μισθωτού δεν διήρκεσε καθ'όλον το ανωτέρω χρονικόν διάστημα, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογον προς την εντός του χρονικού τούτου διαστήματος διάρκειαν της εργασιακής του σχέσεως.

2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον, επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, υπολογιζόμενα επί των τακτικών αποδοχών των μισθωτών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, καταβάλλονται την Μεγάλην Τετάρτην και την 21ην Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Ο εργοδότης δύναται να παρακρατήση το μέχρι της 3οής Απριλίου ή της 31ης Δεκεμβρίου αναλογούν ποσόν του επιδόματος, όπερ πάντως δεν δύναται να καταβληθή βραδύτερον των ημερομηνιών τούτων.

3. Δια των, κατά τον Α.Ν. 1777/51, κυρωθέντα δια του Ν. 1901/51, αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας δύναται να ορισθή πάγιον σύστημα υπολογισμού των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί εις την χορήγησιν τούτων, το ύψος εν εξαρτήσει προς το γενικόν κατώτατον όριον μισθού ή ημερομισθίου δι' ειδικάς κατηγορίας μισθωτών και ο τρόπος απολήψεως και το ύψος των επιδομάτων τούτων, προκειμένου περί μισθωτών αμειβομένων δια ποσοστών, φιλοδωρημάτων, κατά μονάδα εργασίας ή κατ'άλλον σύστημα, πλην επί μισθώ ή ημερομισθίω, ή απασχολουμένων εις μη σταθερόν εργοδότην, ως και μισθωτών τελούντων κατά τον χρόνον καταβολής ή διατελεσάντων κατά την κρίσιμον περίοδον εν καταστάσει ασθενείας, λοχείας ή στρατεύσεως.

4. Δι'ομοίων αποφάσεων καθορίζονται αι, δια την απόληψιν των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, προσαυξήσεις των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών, εργατών κομιστικής υπηρεσίας Τελωνείων, αρχιεργατών, σημειωτών και φυλάκων εμπορευμάτων των λιμένων και πόλεων, των διεπομένων υπό των διατάξεων των άρθρων 37 και 39 του Ν. 3239/55, «περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων», ως και τα των προϋποθέσεων και όρων της κατανομής εις τούτους του εντεύθεν προϊόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο