Νόμοι Φ21/544/2002 Αρθρο 16

Αρθρο 16. Χρόνος υποβολής

1. Οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με εποχική δραστηριότητα, καθώς και οι εργοδότες δημόσιων και οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτά εκτελούνται υποβάλλουν την ΑΠΔ κάθε μήνα.
 
2. Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με συνεχή δραστηριότητα, καθώς και όσοι καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, υποβάλλουν την ΑΠΔ κάθε τρίμηνο.


3. ....................

Σχόλια: [Η παράγραφος 3, καταργήθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ.11321/20042/1600/12.8.2008 (ΦΕΚ Β' 1723) και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αναριθμήθηκαν σε παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αντίστοιχα]

3. Για τις μισθολογικές περιόδους από 1/7/2004 και εφεξής, τα στοιχεία των ΑΠΔ, που υποβάλλουν όλοι οι εργοδότες πλην των εργοδοτών οικοδομικών και τεχνικών έργων, αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.
Κατ' εξαίρεση τα στοιχεία των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται από τους εργοδότες της παραγράφου 4 του άρθρου 15α, αναφέρονται στη μισθολογική περίοδο των ληξιπρόθεσμων εισφορών κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 
Σχόλια: [Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/4019/221/13.4.2007 (ΦΕΚ Β' 626)]
 
4. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει για τους υπόχρεους εργοδότες, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτήν μέσω διαδικτύου, την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 1 και 2, μέχρι την 11η του μήνα αν είναι εργάσιμη
β) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 3 και 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 1 και 2.
γ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 5 και 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 3 και 4.
δ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 7 και 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 5 και 6.
ε) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 9, 10, 20 και 30, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 7 και 8 και
στ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30.
Η προθεσμία υποβολής της τριμηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει για τους υπόχρεους εργοδότες, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτήν μέσω διαδικτύου, την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 1 και 2 μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 των Αριθμών Μητρώου των εργοδοτών που υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή.
β) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 3 και 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 1 και 2.
γ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 5 και 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 3 και 4.
δ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 7 και 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 5 και 6.
ε) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 9, 10, 20 και 30, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 7 και 8 και
στ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30.
Η παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή για τις ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων μέχρι 30.6.2004.
 
5. Η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1.7.2004 και εφεξής αρχίζει για τους υπόχρεους εργοδότες, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτές μέσω διαδικτύου, την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου αναφοράς και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 1 και 2, μέχρι την 11η του μήνα αν είναι εργάσιμη
β) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 3 και 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 1 και 2.
γ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 5 και 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 3 και 4.
δ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 7 και 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 5 και 6.
ε) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 9,10,20 και 30, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 7 και 8 και
στ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30.
 
6. Αν η τελευταία ημέρα των πιο πάνω προθεσμιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταφερομένων αντιστοίχως και των τυχόν επόμενων προθεσμιών.
 
7. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ των εργοδοτών οικοδομικών και τεχνικών έργων τόσο μέχρι την 30.6.2004 όσο και από 1.7.2004 και εφεξής, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτήν μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα της απασχόλησης και λήγει την δέκατη ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του έργου.
Αν η τελευταία ημέρα της ως άνω προθεσμίας είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
8. Σε κάθε μονάδα παραλαβής αναρτάται πίνακας με τις ακριβείς καταληκτικές ημερομηνίες παραλαβής των ΑΠΔ του μήνα, ο οποίος συντάσσεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη, λαμβανομένων υπόψη των ημερών που δεν είναι εργάσιμες, των αργιών και των τοπικών εορτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Σχόλια: [Η παράγραφος 8, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ.11321/20042/1600/12.8.2008 (ΦΕΚ Β' 1723)]
 
9. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου, για το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας αρχίζει την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
Για τους λοιπούς εργοδότες, που υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής της αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα, που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως :
α) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) για τους εργοδότες που αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50, την προτελευταία ημέρα πριν από το τέλος του μήνα.
ια) για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την τελευταία ημέρα του μήνα.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (Web site) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.07.2009 και εφεξής.

Σχόλια: [Η παράγραφος 9, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/12352/1071/19.6.2009 (ΦΕΚ Β' 1277)] 
 
10. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον δικτυακό τόπο (Web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.07.2009 και εφεξής.

Σχόλια: [Η παράγραφος 10, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/12352/1071/19.6.2009 (ΦΕΚ Β' 1277)]  
 
Σχόλια: [Το άρθρο 16, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ11321/30819/1997/2.3.2004 (ΦΕΚ Β' 496)]

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Χρόνος υποβολής
Up
Close
Close
Κλείσιμο