Νόμοι Φ21/544/2002 Αρθρο 15α

Αρθρο 15α. Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ.

1. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
 
2. Υπόχρεοι για την υποβολή μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό- μαγνητικό μέσο είναι:
α) το Δημόσιο
β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμίδας
δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε του α.ν. 1846/1951, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους
ε) οι εργοδότες, που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
στ) οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα
ζ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους, οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής και οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.
Για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2004 και εφεξής οι εργοδότες της περίπτωσης ε της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν την Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
Για τους εργοδότες των περιπτώσεων α, β, γ, δ, στ και ζ η υποχρέωση υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 1.7.2009 και εφεξής.
 
3. Υπόχρεοι για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:
α) τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος.
β) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία και δημόσια έργα, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε του α.ν. 1846/1951, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους.
γ) οι εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.


Σχόλια: [Το άρθρο 15α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ11321/30819/1997/2.3.2004 (ΦΕΚ Β' 496), τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ.11321/31739/1921/19-11-2005 (ΦΕΚ Β' 1705/05-12-2005), την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ.11321/25443/1832/8.3.2006 (ΦΕΚ Β' 335/20-03-2006), την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/4019/221/13.4.2007 (ΦΕΚ Β' 626/25-04-2007) και αντικαταστάθηκε με την απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/12352/1071/19.6.2009 (ΦΕΚ Β' 1277/29-06-2009)]

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ.
Up
Close
Close
Κλείσιμο