Νόμοι Π.Ν.Π. της 31.12.2012/2012 Αρθρο 22

Αρθρο 22. Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του ν. 3845/2010 (Α' 65)

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α' 212) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31-12-2011 Π.Ν.Π. (Α' 268), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31), αντί της ημερομηνίας «1.1.2013» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2014».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μετάθεση έναρξης ισχύος διάταξης του ν. 3845/2010 (Α' 65)
Up
Close
Close
Κλείσιμο