Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 5 Παράγραφος 2

Αρθρο 5. Βιβλία πρώτης κατηγορίας

2. Η αξία κάθε πράξης της προηγουμένης παραγράφου αναλύεται σε στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος και του Φ.Π.Α.
Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βιβλία πρώτης κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο