Νόμοι Π.Δ. 84/2001 Αρθρο 21

Αρθρο 21. Προσαρμογή

1. Οι ιδιωτικοί φορείς που, με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτού, με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη της ισχύος του. Με τον όρο «προσαρμογή» νοείται η χορήγηση των κατά περίπτωση αδειών, επιτρεπόμενης, όμως, ως προς την τήρηση των οικείων τεχνικών προδιαγραφών, του παραρτήματος Α, παρέκκλισης μέχρι 15%. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής χωρίς τη νόμιμη άδεια διακόπτεται η λειτουργία τους και επιβάλλεται σε βάρος τους και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1. Κατ' εξαίρεση, εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε ή Ανώνυμη Εταιρεία, που λειτουργεί με άδεια εκδοθείσα κατά την εταιρική νομοθεσία, η προσαρμογή στους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 μπορεί να γίνει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Για τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σήμανσης ποιότητας CE για τον εξοπλισμό που απέκτησαν, αποδεδειγμένα, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Οι Ιδιωτικοί φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κατά τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος έχουν αναπτύξει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή λειτουργούν σε διαφορετικά, μη συνεχόμενα, κτίρια, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μέσα στη προθεσμία των δύο (2) ετών της πρώτης παραγράφου. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η ισχύς των παραπάνω αδειών και οι φορείς υποχρεούνται να περιοριστούν σε μία μόνο μονάδα, για την οποία οφείλουν να εκδώσουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι λοιπές μονάδες εξακολουθήσουν να λειτουργούν και μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω πενταετίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην τρίτη περίοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Για τα διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τηρούνται τα μετρικά στοιχεία που προβλέπονται στο τμήμα Β.2 του μέρους πρώτου του παραρτήματος Α του παρόντος, πλην όμως, μία (1) αίθουσα εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις εξέτασης, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρησιμοποίηση μηχανημάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη και δεν είναι συμβατή η σύγχρονη λειτουργία τους στον ίδιο χώρο, αποδεδειγμένα δε έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται τα μετρικά στοιχεία της μεγαλύτερης από τις δύο (2) αίθουσες, όπως αυτά προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.

5. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του, να παραμείνουν τα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά ιατρεία συστεγαζόμενα με κατοικίες των δικαιούχων. Επίσης, κατά παρέκκλιση, για τους ήδη εγκαταστημένους σε πολυκατοικίες ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π. Φ.Υ. δεν απαιτείται η προσκόμιση του Κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του φορέα σε αυτές.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσαρμογή
Up
Close
Close
Κλείσιμο