Νόμοι Π.Δ. 84/2001 Αρθρο 17

Αρθρο 17. Διοικητικές Κυρώσεις

1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας, έστω και αν η έλλειψη αφορά μόνο τμήμα του φορέα, κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Νομάρχη, η οποία εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. εξακολουθεί τη λειτουργία του ενώ συντρέχει λόγος διακοπής και ανάκλησης της άδειας, από τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, με την απόφαση του Νομάρχη που ανακαλεί την άδεια λειτουργίας και διατάσσει το κλείσιμο του καταστήματος ή με όμοια απόφαση.

3. Σε περίπτωση παράβασης των Ειδικών απαγορεύσεων του άρθρου 14 του παρόντος, διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας και ανακαλείται η άδεια του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη.
Η απόφαση αυτή εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίησή της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με την ίδια ή όμοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιμο ύψους από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές.

4. Στις Ιδιωτικές Κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους, εκτός από την άμεση διακοπή της λειτουργίας, επιβάλλεται ως κύρωση και πρόστιμο ύψους εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.

5. Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος που έχει σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του φορέα Π.Φ.Υ. ή την παροχή υπηρεσιών υγείας απ' αυτόν, πέραν της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από 1 μέχρι έξι (6) μήνες και με πρόστιμο ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.
Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος τιμωρείται με πρόστιμο ύψους από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής και με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από ένα (1) μέχρι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του φορέα Π.Φ.Υ. και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

6. ....................

7. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διοικητικές Κυρώσεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο