Νόμοι Π.Δ. 51/2016 Αρθρο 8

Αρθρο 8. Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται οι διατάξεις του β.δ. 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων» (Α'217), καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης αμοιβής οινολογικών εργασιών των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω β.δ..

2. Κάθε παραπομπή στο ως άνω καταργούμενο β.δ. 641/1970, νοείται ως παραπομπή στο παρόν διάταγμα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταργούμενες διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο