Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 29 Παράγραφος 2

Αρθρο 29. Βασική αποζημίωση (άρθ. 13 παρ. 1,15 ν. 813/73,7 παρ. 1 ν. 1229/82, 2 παρ. 17-18 ν. 2235/94)

2. Με αίτηση του μισθωτή το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση μέχρι εννέα (9) μηνιαία μισθώματα. Η προηγούμενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιμήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βασική αποζημίωση (άρθ. 13 παρ. 1,15 ν. 813/73,7 παρ. 1 ν. 1229/82, 2 παρ. 17-18 ν. 2235/94)
Up
Close
Close
Κλείσιμο