Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 29 Παράγραφος 1

Αρθρο 29. Βασική αποζημίωση (άρθ. 13 παρ. 1,15 ν. 813/73,7 παρ. 1 ν. 1229/82, 2 παρ. 17-18 ν. 2235/94)

1. Στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο των άρθρων 16 έως 17, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ (8) μηνών και στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1 το κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα έξι (6) μηνών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βασική αποζημίωση (άρθ. 13 παρ. 1,15 ν. 813/73,7 παρ. 1 ν. 1229/82, 2 παρ. 17-18 ν. 2235/94)
Up
Close
Close
Κλείσιμο