Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 2

Αρθρο 2. Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ. 2 ν. 813/78, 13 ν. 834/78, 11 ν. 1229/82, 2 ν. 1861/89,6 παρ. 2 ν. 1898/90)

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες συνάπτονται για να στεγασθούν:
α. δικηγορικά γραφεία,
β. ιατρεία,
γ. οδοντιατρεία,
δ. γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις,
ε. συμβολαιογραφεία,
στ. γραφεία δικαστικών επιμελητών,
ζ. κτηνιατρεία,
η. λογιστικά γραφεία,
θ. γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων,
ι. αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939.

2. Η παράγραφος 2 του προηγούμενου άρθρου έχει εφαρμογή και στις μισθώσεις του παρόντος άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ. 2 ν. 813/78, 13 ν. 834/78, 11 ν. 1229/82, 2 ν. 1861/89,6 παρ. 2 ν. 1898/90)
Up
Close
Close
Κλείσιμο