Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 16 Παράγραφος 1

Αρθρο 16. Γενικά - Προϋποθέσεις (άρθ. 9 παρ. 2 εδ. 1 -3, 28 παρ. 2 ν. 313/78,4 ν. 1229/82)

1. Ο εκμισθωτής μπορεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού περάσουν δεκαοκτώ (18) μήνες ([ή ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) μήνες] από την έναρξη της μίσθωσης, να καταγγείλει τη μίσθωση για την άσκηση στο μίσθιο των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 περιπτώσεις α΄ εως γ΄ ή, ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιόχρηση).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικά - Προϋποθέσεις (άρθ. 9 παρ. 2 εδ. 1 -3, 28 παρ. 2 ν. 313/78,4 ν. 1229/82)
Up
Close
Close
Κλείσιμο