Νόμοι Π.Δ. 33/2011 Αρθρο 11

Αρθρο 11. Μητρώο ελεγκτών

1. Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία επιφορτίζονται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι προς εγγραφή πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και ειδικότητα οικονομολόγου και μηχανικού ή τις ειδικότητες που ορίζονται με τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία μπορούν να οριστούν επιπρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας, καθώς και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. ....................

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ελεγκτές και οι αντίστοιχοι Οδηγοί που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 ονομάζονται «Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών» και «Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων».

4. Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ελεγκτών γίνεται με διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

5. Για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 περίπτωση β' και παρ. 4 περίπτωση β' του άρθρου 11 του ν. 3908/2011 (Α' 8), τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν. Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις στο τμήμα αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, αρμόδιο για τη διενέργεια των ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, δύνανται με αίτησή τους να παραταθεί η απόσπασή τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» για μια επιπλέον πενταετία. Η παράταση της απόσπασης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των οικείων Υπουργών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μητρώο ελεγκτών
Up
Close
Close
Κλείσιμο