Νόμοι Π.Δ. 27.6/4.7/1932/1932 Αρθρο 9

Αρθρο 9.

1. Υπερωριακή  απασχόλησις του προσωπικού συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος επιτρέπεται:
α) Μετά προηγούμενην επίδοσιν εις την αρμόδιαν Επιθεώρησιν Εργασίας, ή, όπου δεν υφίσταται τοιαύτη, εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν, εγγράφου αναγγελίας περί της υπερωριακής απασχολήσεως, αντίγραφον της οποίας, τεθεωρημένον παρά της Επιθεωρήσεως Εργασίας, δέον να αναρτάται εις εμφανές μέρος του τόπου της εργασίας. Κατ' εξαίρεσιν εις τας υπό στοιχείον α, β, και γ περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δύναται να επιδίδεται η αναγγελία, το βραδυτερον, εντός της επομένης ημέρας από της ενάρξεως της υπερωριακής απασχολήσεως.
β) Υπό τον όρον ότι τηρείται υπό του οικείου εργοδότου ειδικόν βιβλίον υπερωριών υπό τύπον ημερολογίου, θεωρούμενον υπό της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, προ πάσης χρησιμοποιήσεώς του.
Εις την επιδιδόμενην αναγγελίαν περί της υπερωριακής απασχολήσεως, ως και εις το τηρούμενον υπό του εργοδότου, κατά τα άνω, ειδικόν βιβλίον υπερωριών, αναγράφονται εις ειδικάς ταυτοσήμους στήλας, αα) η αιτία, δι' ην η υπερωριακή απασχόλησις, ββ) αι τροποποιήσεις τας οποίας επεφερεν ο εργοδότης, προσωρινώς, εις τας συνήθεις ώρας εργασίας, γγ) το ονοματεπώνυμον και η ειδικότης των μισθωτών ή ο αριθμός των απασχοληθησομένων μισθωτών κατ' ειδικότητα και τμήμα, δδ) η ημερομηνία πραγματοποιήσεως της υπερβάσεως, εε) η ώρα ενάρξεως και λήξεως της υπερβάσεως και στστ) εν περιπτώσει αναπληρώσεως απολεσθεισών ωρών, υπεύθυνος δήλωσις περί των απολεσθεισών ωρών και περί του τρόπου αναπληρώσεώς των. Εις το ειδικόν βιβλίον υπερωριών απαιτείται και υπογραφή του μισθωτού εις  ειδικήν στήλην, εφ' όσον ούτος δεν υπογράφη εις εξοφλητικήν μισθολογικήν κατάστασιν.
Το ειδικόν βιβλίον υπερωριών τίθεται, οσάκις ζητείται, εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και των οργάνων των φορέων  Κοινωνικής Ασφαλίσεως, αντίγραφον δε τούτου υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Επιθεώρησιν Εργασίας κατά τους μήνας Μάιον και Οκτώβριον εκάστου έτους. Η αρμοδία αρχή υποχρεούται να χορηγή αντίγραφον της επιδοθείσης αναγγελίας περί υπερωριακής απασχολήσεως, εις τον  έχοντα έννομον συμφέρον μισθωτόν.

2. Προκειμένου περί εργοδότου χρησιμοποιούντος μηχανογραφικόν σύστημα, δεν απαιτείται η υπογραφή του μισθωτού εις το ειδικόν βιβλίον υπερωριών, εφ' όσον υπογράφη ούτος εις εξοφλητικήν μισθολογικήν κατάστασιν, εις ειδικήν στήλην της οποίας αναγράφονται αι πραγματοποιηθείσαι ώραι υπερωριακής εργασίας ως και η αντιστοιχούσα εις ταύτας πρόσθετος αμοιβή.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί ανειδικευτων εργατών, η υπερωριακή απασχόλησις πέραν των 120 ωρών ετησίως, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμενης αδείας της Επιθεωρήσεως Εργασίας, παρεχομένης εφ' όσον κατά την αντίστοιχον περίοδον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι  άνεργοι εις το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο