Νόμοι Π.Δ. 126/2012 Αρθρο 7 Παράγραφος 1

Αρθρο 7. Διενέργεια επιθεωρήσεων (κανόνες - ανάθεση - ασυμβίβαστο)

1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους οι αδειοδοτούσες Αρχές καταρτίζουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος το πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων, που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Το πρόγραμμα αναρτάται στο δικτυακό τόπο της κάθε αδειοδοτούσας Αρχής, είναι κατανεμημένο σε τρίμηνα και έχει τη μορφή πίνακα, στην πρώτη στήλη του οποίου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να επιθεωρηθούν, στη δεύτερη στήλη το τρίμηνο κατά το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί η επιθεώρηση και στην τρίτη στήλη το παράβολο που οφείλει να καταβάλει ο φορέας της κάθε εγκατάστασης. Το παράβολο ισούται με την συνολική αμοιβή του κλιμακίου των επιθεωρητών (μονομελούς ή διμελούς), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8, προσαυξημένη κατά 10% Η προσαύξηση αποτελεί πόρο της αδειοδοτούσας Αρχής. Ο ΚΑΕ με τον οποίο συνδέεται το παράβολο θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διενέργεια επιθεωρήσεων (κανόνες - ανάθεση - ασυμβίβαστο)
Up
Close
Close
Κλείσιμο