Νόμοι Π.Δ. 111/2014 Αρθρο 62

Αρθρο 62. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

1. α) Με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08.04.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) (Β' 865) συστάθηκε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)», η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα.
β) Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες των ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107), όπως ισχύει και εξειδικεύθηκαν με την αριθ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/ 3110-2013 (Β'2775) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είναι, επίσης, αρμόδια για τις σχετικές κατά τα προαναφερθέντα έρευνες.
γ) Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. προβαίνει, κατά κύριο λόγο, σε έρευνες, σε ελέγχους πρόληψης και σε μερικούς ελέγχους εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ιδίως στους παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον εφοδιασμό και τη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε ελέγχους εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
δ) Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. διενεργεί τους ελέγχους της βάσει ειδικού προγραμματισμού, ο οποίος καταρτίζεται με κριτήρια και μέσα προς επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είναι οι κατωτέρω:
(α) Οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
(β) Η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

3. Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και σε μία (1) Υποδιεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται σε επτά (7) Τμήματα, από τα οποία τα δύο (2) εδρεύουν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, στις έδρες που καθορίζονται κατωτέρω, ως εξής:
Α. Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
α) Αυτοτελές Τμήμα Α'- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης.
β) Αυτοτελές Τμήμα Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων.
γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης.
Β. Υποδιεύθυνση
α) Τμήμα Δ' - Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων
β) Επιχειρησιακό Τμήμα Ε' - Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αθήνας.
γ) Επιχειρησιακό Τμήμα ΣΤ'- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης.
δ) Επιχειρησιακό Τμήμα Ζ' - Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας, με έδρα τον Νομό Αχαΐας.
ε) Επιχειρησιακό Τμήμα Η' - Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πειραιά.
στ) Τμήμα Θ'- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α..
ζ) Τμήμα Ι'- Νομικής Υποστήριξης

4. I. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τις οργανικές της μονάδες παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
Η κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών της μονάδων είναι η κατωτέρω:
α) Των Αυτοτελών Τμημάτων Α' - Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης, Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων, Γ'- Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και των Τμημάτων Δ' - Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων, Θ'- Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α. και I'- Νομικής Υποστήριξης εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
β) Του Επιχειρησιακού Τμήματος Ε'- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αθήνας, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών της:
(αα) Αττικής και
(ββ) Στερεάς Ελλάδας
γ) Του Επιχειρησιακού Τμήματος ΣΤ' - Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών της:
(αα) Κεντρικής Μακεδονίας,
(ββ) Δυτικής Μακεδονίας,
(γγ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
(δδ) Θεσσαλίας.
δ) Του Επιχειρησιακού Τμήματος Ζ'- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών της:
(αα) Δυτικής Ελλάδας,
(ββ) Πελοποννήσου,
(γγ) Ηπείρου και
(δδ) Ιονίων Νήσων.
ε) Του Επιχειρησιακού Τμήματος Η'- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πειραιά, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων του, εκτείνεται στα όρια του συνόλου των Νήσων της επικράτειας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ' της υποπαραγράφου I της παρούσας παραγράφου.
II. Με ειδική εντολή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., μπορεί να ανατίθεται σε Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.

5. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως: I. Τμήματα υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(α) Αυτοτελές Τμήμα Α' - Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
(αα) Η εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων για την διενέργεια ερευνών, ελέγχων πρόληψης και μερικών ελέγχων προς πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε.
(ββ) Η επεξεργασία σχεδίων κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων με την χρήση κριτηρίων και μέσων προγραμματισμού, όπως διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση, ως και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου που προκύπτουν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γγ) Η σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(δδ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διενεργούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(εε) Η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και εν γένει των παραβάσεων της φορολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.
(στστ) Η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών που ασκούνται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα, η παροχή οδηγιών προς αυτά για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας αυτών.
(ζζ) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς τρόπους, αρχείων, όπως παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών, δεδομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφαρμοζομένου προς τούτο και του νομικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, καθώς και η τήρηση και η διαχείριση βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των αρχείων αυτών.
(ηη) Η εκπροσώπηση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα σχετικά με το έργο και την αποστολή της.
(θθ) Η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικού επανελέγχου υποθέσεων για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.
(β) Αυτοτελές Τμήμα Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων
(αα) Η ανάπτυξη και η διαχείριση μηχανισμού και βάσεων δεδομένων για την υποδοχή και την συγκέντρωση πληροφοριών και καταγγελιών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ββ) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών.
(γγ) Η συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
(δδ) Η κατ' αρχήν αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων και δεδομένων κάθε πληροφορίας και καταγγελίας αρμοδιότητας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., τόσο μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά για κάθε υπόθεση και η προώθησή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης ή η προσωρινή αρχειοθέτησή τους, έως ότου προκύψουν εκ νέου πληροφορίες ή επαρκή στοιχεία.
(εε) Η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων φοροδιαφυγής, με έμφαση στο Φ.Π.Α., λαθρεμπορίας και ειδικών περιπτώσεων απάτης.
(στστ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχόμενων πληροφοριών και καταγγελιών, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού .
Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με φορολογικά και τελωνειακά θέματα και εν γένει με την αποστολή της υπηρεσίας, τα οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω επεξεργασία.
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης
(αα) Η διοικητική υποστήριξη όλων των οργανικών μονάδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η κεντρική γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη αυτής.
(ββ) Η τήρηση του γενικού αρχείου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(γγ) Η τήρηση βοηθητικού μητρώου υπηρετούντων υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η εισήγηση στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την στελέχωση των Τμημάτων της Υπηρεσίας με το απαραίτητο αριθμητικά και ποιοτικά προσωπικό, καθώς και για τις μετακινήσεις του προσωπικού μεταξύ των Τμημάτων αυτής.
(δδ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί γενικών θεμάτων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ε' - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η επιμέλεια για την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε εξειδικευμένα αντικείμενα και θέματα αρμοδιότητάς της.
(εε) Η κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διαβίβασή του προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., η συνεργασία με αυτήν για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για όλες τις δαπάνες της Υπηρεσίας, καθώς και η επιμέλεια για την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών προς κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών αυτής.
(στστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εντός και εκτός του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε θέμα που αφορά στην πρόσβαση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε στοιχεία και πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη του έργου της.
(ζζ) Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και υπηρεσίες άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
- Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, του οποίου η αρμοδιότητα είναι:
(αα) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής του υλικού μεταξύ των οργανικών μονάδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διάθεσή του και η διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων.
(ββ) Η τήρηση του Μητρώου Παγίων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(γγ) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των προτάσεων των οργανικών μονάδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και εξοπλισμού και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη προμήθεια των πλέον κατάλληλων και αναγκαίων, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού τους στην χρήση αυτών.
(δδ) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής των μέσων ελέγχου και του εξοπλισμού μεταξύ των οργανικών μονάδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η μέριμνα για την φύλαξη, την συντήρηση και την επισκευή τους και η εποπτεία για την πλήρη αξιοποίησή τους.
II. Υποδιεύθυνση
(α) Τμήμα Δ' - Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων
(αα) Η υποστήριξη των Επιχειρησιακών Τμημάτων για την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και των προγραμματισμένων δράσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης αυτών, η μέριμνα για την προσαρμογή των εν λόγω Τμημάτων σε τυχόν αναγκαίες μεταβολές και η εισήγηση στην Υποδιεύθυνση αυτής για την λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν.
(ββ) Ο συντονισμός των ερευνών και των ελέγχων που διενεργούν τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και λαθρεμπορίου.
(γγ) Η υποστήριξη των Επιχειρησιακών Τμημάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στην χρήση και στην αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων αυτής.
(δδ) Η εισήγηση αρμοδίως για την λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, προς ενίσχυση των Επιχειρησιακών Τμημάτων της Υπηρεσίας για την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητά τους.
(εε) Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων αναφορικά με τους ελέγχους και η παροχή οδηγιών προς τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων και την ορθή εφαρμογή της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής, καθώς και η παράλληλη εποπτεία στην εκτέλεση του έργου αυτού.
(στστ) Η εισήγηση στο Αυτοτελές Τμήμα Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των Επιχειρησιακών Τμημάτων αυτής σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο στα θέματα αρμοδιότητάς τους.
(β) Επιχειρησιακά Τμήματα Ε' έως Η'- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
i. Σε κάθε ένα από τα Επιχειρησιακά Τμήματα Ε' έως Η' - Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων λειτουργούν τρία (3) Γραφεία Α'- Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, Β'-Νομικής Υποστήριξης και Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους, ως κάτωθι:
-Γραφείο Α' - Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
(αα) Η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων για την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.
(ββ) Η διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.
(γγ) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων.
(δδ) Η διενέργεια μερικών ελέγχων, ιδίως στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α..
(εε) Η λήψη μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(στστ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων ερευνών και ελέγχων και η σύνταξη σχετικών πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.
(ζζ) Η σύσταση ειδικών ομάδων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για την διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, λαθρεμπορίας, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις απάτης.
-Γραφείο Β' - Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως στο Επιχειρησιακό Τμήμα για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα I'- Νομικής Υποστήριξης.
(ββ) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών.
(γγ) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα και η υποβολή των αναγκαίων ένδικων μέσων και βοηθημάτων για την υποστήριξη των θέσεων του Δημοσίου.
(δδ) Η εκπροσώπηση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για υποθέσεις της στα αρμόδια Δικαστήρια.
-Γραφείο Γ' - Διοικητικής Υποστήριξης
Η διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Επιχειρησιακού Τμήματος και η διαβίβαση των υποθέσεων αυτού, με φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως Δ.Ο.Υ., Τελωνεία.
(γ) Επιχειρησιακό Τμήμα Θ' - Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
i. (αα) Η διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με την συνδρομή, όπου κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο και άλλων Τμημάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ββ) Η αναζήτηση και η συγκέντρωση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από άλλες Αρχές ή Τράπεζες πληροφοριών και η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών, που σχετίζονται με κυκλική απάτη στον Φ.Π.Α. (τύπου Καρουζέλ/Carousel) ή με ειδικές περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης τελωνειακών διαδικασιών στο Φ.Π.Α..
(γγ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και με το Τμήμα ΣΤ'- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον τομέα του Φ.Π.Α. της Δ/νσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες ή υπηρεσίες άλλων χωρών κατά την διερεύνηση υποθέσεων απάτης στον Φ.Π.Α..
(δδ) Η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης στον Φ.Π.Α..
ii. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υποδιεύθυνσης, των περιπτώσεων β' και γ' της παρούσας υποπαραγράφου μπορούν να προβαίνουν σε:
(αα) Ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσής τους και από το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.
(ββ) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, καθώς και σε έρευνες σε άλλους χώρους εκτός των δηλωθέντων επαγγελματικών χώρων του ελεγχομένου, συμπεριλαμβανομένων των οικιών, όταν υπάρχουν στοιχεία ή υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχομένου ή προηγούμενη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα και, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, σε συνεργασία με το Γραφείο Β'- Νομικής Υποστήριξης και με το Τμήμα Ι'- Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
(γγ) Ανακρίσεις προσώπων, έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, αντικειμένων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(δδ) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
iii. Κάθε Επιχειρησιακό Τμήμα της Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μπορεί να συνεπικουρεί τα υπόλοιπα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
(δ) Τμήμα I' - Νομικής Υποστήριξης
(αα) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων.
(ββ) Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, που αφορά στην έρευνα, στην πρόληψη, στην αποκάλυψη και στον καταλογισμό των παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.
(γγ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση των οργανικών μονάδων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
(δδ) Η εισήγηση, αρμοδίως, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.
(εε) Η μέριμνα για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τα Γραφεία Β' - Νομικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Τμημάτων.
(στστ) Η συνεργασία με τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ζζ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, κατά τις κείμενες διατάξεις, υπαλλήλων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση που κρίνεται από το Τμήμα ότι διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας.

6. Στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) συστήνεται διαρκής, τριμελής Επιτροπή, με τίτλο «Επιτροπή Αξιολόγησης», η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως Πρόεδρο και τους Προϊσταμένους της Υποδιεύθυνσης αυτής και του Τμήματος Β' - Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων, ως μέλη. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
(α) Η αξιολόγηση και η διαβάθμιση καταγγελιών και πληροφοριών, ανάλογα με το περιεχόμενο, την βαρύτητά τους και τους επιχειρησιακούς στόχους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(β) Η επιλογή, η ανάθεση και η προώθηση των υποθέσεων στα Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(γ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), με σκοπό την ενημέρωση και την βελτίωση της φορολογικής συμπεριφοράς των πολιτών.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται και να ανακαθορίζονται η συγκρότηση της Επιτροπής, το έργο αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την λειτουργία της.

7. Οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων, που προκύπτουν από τα πληροφοριακά δελτία και τις εκθέσεις της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου που αφορούν, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-02-2014 (Β'478) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, όπως αυτή ισχύει, ή τα κατά τόπο αρμόδια Τελωνεία.

8. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των Επιχειρησιακών Τμημάτων αυτής έχουν και όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων και των Τελωνείων.

9. Οι υπάλληλοι της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 4174/2013 - Α'170 (Κ.Φ.Δ), υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί διαφύλαξης πληροφοριών - απορρήτου του άρθρου 17 του ίδιου νόμου και εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α'26), όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την επίτευξη της αποστολής της, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της. Ειδικά το Τμήμα Δ' - Συντονισμού Επιχειρησιακών Τμημάτων θα λειτουργεί υποχρεωτικά σε 24ωρη βάση και για την λειτουργία του αυτή μπορεί να συνεπικουρείται από προσωπικό άλλων επιτελικών τμημάτων.

11. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.5, των εδαφίων δ' και ε' της παρ. 8, του δεύτερου εδαφίου της παρ.14, των παρ.15, 21, 22 και 23 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α'253), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του προληπτικού, προσωρινού και τελωνειακού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. για τις οποίες εκδίδεται ειδική πράξη του αρμόδιου οργάνου, εφαρμόζονται ανάλογα και για την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Up
Close
Close
Κλείσιμο